Správa o hospodárení za rok 2012

(Bratislava, 14. mája 2013) – Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia je jednou z 99-tich provincií Kongregácie sv. Františka Saleského. V slovenskej provincii žije a pracuje 218 spolubratov (z toho 168 kňazov) v 24 domoch. Hlavnou náplňou pastoračnej činnosti je výchova a formácia mladých ľudí (prevažne od 10 do 25 rokov) v prostrediach nazývaných oratóriá a mládežnícke strediská. Táto činnosť je podstatnou časťou farskej pastorácie. Okrem toho sú zriaďovateľmi škôl a internátov. Osobitnú pozornosť venujú rómskej pastorácii (Bardejov – Poštárka, Košice – Luník IX, …), mládežníckym delikventom a misijnej činnosti.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia vďaka Božej prozreteľnosti vyjadrenej cez štedrú podporu sympatizantov dosiahla po dlhšom období pozitívny výsledok hospodárenia za rok 2012 vo výške 130 927,95 €.

Celkové výnosy boli vo výške 5 916 904,13 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 2 085 339,17 €
Dotácie pre školy a zriaďovateľa škôl 1 180 097,00 €
Platy, dôchodky a stravné spolubratov 1 007 370,74 €
Tržby z prenájmu a predaja majetku 818 038,26 €
Tržby z predaja tovaru

696 116,68 €

 

 Celkové náklady boli vo výške 5 785 976,18 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

 

Náklady na pastoráciu, formáciu, vydavateľstvo a réžiu (materiál, energie, tovar…) 1 636 083,96 €
Poskytnuté príspevky školám 1 175 972,33 €
Odpisy, zostatková cena predaného majetku, rezervy a časové rozlíšenie 965 679,11 €
Výdavky spolubratov (strava, ošatenie, a pod.) 527 271,52 €
Osobné náklady zamestnancov 440 939,43 €
Poskytnuté príspevky iným subjektom 350 140,19 €
Poskytnuté príspevky misionárom 204 606,69 €
Daň z príjmu

79 602,62 €

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým podporovateľom a spolupracovníkom za ich štedrosť, sympatiu a pomoc pri našej činnosti.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.