Správa o hospodárení za rok 2013

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia je jednou zo 130-tich provincií Kongregácie sv. Františka Saleského. Provincia k 31.12.2013 začleňuje 212 spolubratov (z toho 177 kňazov) v 24 domoch pri ktorých sa nachádzajú oratóriá a mládežnícke strediská (ako podstatná časť farskej pastorácie), školy a internáty.Osobitnú pozornosť venujú rómskej pastorácii (Bardejov – Poštárka a Košice – Luník IX), mládežníckym delikventom a misijnej činnosti.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia dosiahla ako výsledok hospodárenia za rok 2013 stratu vo výške – 608 093,36€.

Celkové výnosy boli vo výške 4 940 627,78 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 1 190 225,99 €
Dotácie pre školy a zriaďovateľa škôl 1 248 847,17 €
Platy, dôchodky a stravné spolubratov 990 202,63 €
Tržby z prenájmu a predaja majetku 720 752,66 €
Tržby z predaja tovaru

717 514,27 €

 

 Celkové náklady boli vo výške 5 548 721,14 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

 

Náklady na pastoráciu, formáciu, vydavateľstvo a réžiu (materiál, energie, tovar…) 1 571 027,78 €
Poskytnuté príspevky školám 1 244 680,17 €
Odpisy, zostatková cena predaného majetku, rezervy a časové rozlíšenie 970 502,32 €
Výdavky spolubratov (strava, ošatenie, a pod.) 533 018,45 €
Osobné náklady zamestnancov 529 274,42 €
Poskytnuté príspevky iným subjektom 78 967,01 €
Poskytnuté príspevky misionárom 177 406,07 €
Daň z príjmu

57 408,91 €

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým podporovateľom a spolupracovníkom za ich štedrosť, sympatiu a pomoc pri našej činnosti.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.