Stratégiou k budovaniu jasnejších priorít

(Bratislava, 18. príla 2013) – Ústredie Domky spolu s členmi predsedníctva sa na pár dní stretlo, aby spoločne rozprávalo o stratégii organizácie na ďalšie obdobie.

Stretnutiu predchádzala potreba prehodnotiť aktivity prispievajúce k naplneniu poslania Domky a prispôsobiť ich výzvam, do ktorých chce organizácia investovať. Počas plánovania sa venovalo tiež tvorbe konkrétnejšieho a jasnejšieho návrhu poslania Domky, ktoré zahŕňa cieľovú skupinu organizácie, opiera sa o jej priority, cieľ a spôsob jeho naplnenia.

„Hlavným cieľom strategického plánovania je aktualizovať naše poslanie a čo najlepšie pomenovať priority, ktorými toto poslanie chceme napĺňať. Pri veľkosti našej organizácie a pestrosti aktivít je proces zjednocovania veľmi dôležitý“, hovorí o potrebe strategického plánovania riaditeľ ústredia Domky, Jaroslav Timko.

Členovia ústredia aj predsedníctva Domky sa zhodli na viacerých kľúčových témach, ktorým sa bude organizácia venovať. Za prioritné body, ktoré doplnia tie aktuálne nevyhnutné, si stanovili predovšetkým počúvanie, vťahovanie a sprevádzanie ľudí zo stredísk, taktiež sa chcú na celoslovenskej úrovni zamerať na program výchovy mladých lídrov a posilniť vzdelávanie animátorov.

Strategické plánovanie bude pokračovať aj v najbližších týždňoch a jeho výsledkom by mali byť aj konkrétne návrhy zmien v Domke vo viacerých oblastiach z perspektívy najbližšieho školského roka.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.