Svetový kongres Združenia ASC

(Rím, 9. november 2012) – V dňoch 8. až 11. novembra 2012 sa v hlavnom dome saleziánov na Via della Pisana v Ríme práve prebieha celosvetový Kongres ASC. Jednou z najhlavnejších úloh kongresu je schválenie nového Projektu apoštolského života (PAŽ) a menovanie nového svetového koordinátora združenia. Po viac ako roku prípravy kongresu, štúdiu a celosvetovom pripomienkovaní našich PAŽ, ktoré sme doteraz používali „ad experimentum“, má slávnostné zhromaždenie delegovaných účastníkov kongresu rozhodnúť o ich konečnej podobe. 

Na kongrese je prítomných 267 zástupcov ASC zo všetkých 11 regiónov sveta, ktoré zahŕňajú 100 provincií s cca 24 000 členov ASC. Slovensko na kongrese zastupujú sr. Eva Pullmannová, FMA, Ružena Maková, Stanislav Veselský a Anton Horváth.

Vedomí si dôležitosti tohto stretnutia a závažnosti prerokovávaných dokumentov sa obraciame na celú saleziánsku rodinu na Slovensku s prosbou o modlitbu za požehnaný priebeh kongresu – aby sme všetci naozaj, vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim. 12,2). Predchádzajme a sprevádzajme toto najvyššie svetové fórum ASC úprimnými modlitbami, aby prinieslo pre naše združenie a celú saleziánsku rodinu blahodárne ovocie.

Anton Horváth, provinciálny koordinátor

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.