Sviatok dona Bosca: DIAMANT ODMENY

Je to radosť z neba!

31. január – sviatok dona Bosca

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Odmeny: Stačí užívať si pozemský život.

Hodnota diamantu

Čo je večný život? Je to nebo – prebývanie s Kristom v radosti Otca, pričom budú prekonané všetky naše predstavy o radosti, ktoré ako ľudia máme. „Posledné“ pravdy o živote (smrť, súd, peklo, nebo) sú otázky, ktoré nás provokujú: predstavujú nám večný osud. Hovoria, že ľudský život sa nekončí smrťou, a teda nás oslobodzujú od smútku smrti, konca všetkého. My chceme žiť! Kresťan žije „v blaženej nádeji príchodu nášho Spasiteľa Ježiša Krista“. Očakávanie, ktoré je bdením, nás nabáda, aby sme nezaspali a prijali Pána, ktorý príde. Toto je zmysel diamantu ODMENY. Vieme, že život večný, nebo, je veľkým prísľubom evanjelia. Nejde len o jednoduchú nesmrteľnosť duše, ale o život osoby bez konca, so všetkými jej duchovnými a telesnými dimenziami, so všetkými vzťahmi s inými ľuďmi, so svetom a s Bohom. Evanjelium neohlasuje správu o večnom živote len slovami, ale konkrétnou udalosťou: zmŕtvychvstaním Ježiša! To je naša nádej, ale aj úloha: ohlasovať ukrižovaného a vzkrieseného Krista.

A čo hovorí Božie slovo?

Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny. (Zjv 14,1 – 5)

Riziká a pokušenia

Jedno z najrozšírenejších pokušení dnešných čias je „horizontalizmus“, čo znamená vidieť všetky veci iba z ľudského pohľadu. Veľa mladých ľudí nevie pozdvihnúť zrak a mať zmysluplné perspektívy a horizonty života. Kvalita života závisí aj od zmyslu, aký dávame každej udalosti, ktorá sa stane, vrátane utrpenia a smrti. Pokús sa usporiadať si život na základe nasledujúcich troch pilierov. Objavíš tak radosť už tu a teraz a nebude to len očakávanie neba v budúcnosti.

– Vidieť Zmŕtvychvstalého – skúsenosť stáleho a hlbokého obrátenia.- Stretnúť Zmŕtvychvstalého – skúsenosť poslania vo všedných dňoch a vzťahoch.- Svedčiť o Zmŕtvychvstalom – vyjadrenie duchovného vzťahu, ide o tvoju schopnosť byť viditeľným znamením Božej lásky.

Povzbudenie od dona Bosca: „Kúsok neba vynahradí všetko.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.