Synoda – Svätí mladí pre obnovu Cirkvi a sveta

(ANS, Vatikán, 31. októbra 2018) – Vyše tristo účastníkov, takmer štyri týždne práce, štrnásť krúžkov pre prácu v skupinách. Po všetkom tom veľkom úsilí na záver Synody o mladých, viere a rozlišovaní povolania ostal nielen dokument, ale najmä záverečné povzbudenie pápeža Františka: „Výsledkom nie je dokument… dokument sme schválili. Teraz nám Duch Svätý dáva ten dokument, aby pracoval v našom srdci.“

Vo svojom záverečnom spontánnom príhovore, keď synodálni otcovia schválili hlasovaním bod po bode záverečný dokument, Svätý Otec František vyjasnil dôležitosť samotnej Synody. Synoda „nie je parlament“, ale „Je to chránený priestor, aby Duch Svätý mohol pôsobiť.“

Skutočné bohatstvo, ktoré Synoda priniesla, spočíva v prvom rade vo väčšom poznaní, ktoré má teraz celá Cirkev o svete mladých a o ich túžbach, vďaka kráčaniu synodálnych otcov jeden vedľa druhého s mladými; spočíva tiež vo vedomí, že Cirkev a svet urgentne potrebujú mladých, ich entuziazmus a ich energie; spočíva v prijatí hoci len časti z tých mnohých ponúknutých podnetov na obnovu pastorácie mládeže v diecézach, vo farnostiach a v hnutiach.

Po týždňoch načúvania Kristovmu hlasu skrze mladých, na konci chceli aj synodálni otcovia adresovať svoje slovo mladým, v liste, kde jednoducho vyjadrili: „Chceme spolupracovať na vašich radostiach, aby sa vaše očakávania premenili na ideály.“

Biskupi a celá Cirkev uznávajú slabosti a hriechy, ale dúfajú, že tieto nebudú prekážkou pre dôveru mladých: pretože Cirkev, ako Matka, je pripravená ich sprevádzať „v každom kúte sveta“.

Spracovanie záverečného dokumentu nebolo iba formálne: je rozdelený na tri časti, každá na ďalšie štyri kapitoly, podľa štruktúry prípravného dokumentu Instrumentum Laboris, a zároveň odráža tri fázy „poznávania“, „interpretácie“ a „ voľby“, ako etapy, ktoré sa majú uplatňovať v praxi Cirkvi vo vzťahu k mladým. Významné je, že ako preambula dokumentu bol zvolený evanjeliový obraz Emauzských učeníkov, teda obraz Ježiša, ktorý sa stáva spoločníkom na ceste ľudí, vie im načúvať prv než ich opraví. Tento text je akoby rámcom celého dokumentu.

V celkovo 166 bodoch záverečný dokument zaujme stanovisko k veľkému množstvu argumentov a ich súvisu so svetom mladých: úloha farností, Svetové dni mládeže, rozdiely medzi mužom a ženou, výchova, medzináboženský dialóg, prijatie migrantov, rodina, sexualita, liturgia, situácie zraniteľnosti, život „single“, príprava na manželstvo, kňazstvo a rehoľný život, digitálny priestor, rôzne typy zneužívania, misionárskosť…

To, čo zostáva výrazné je, že synodálna cesta nie je považovaná za ukončenú, ale má sa preklopiť do ešte dôležitejšie fázy uskutočňovania. A horizontom je svätosť. Posledný paragraf dokumentu hovorí: „Balzam svätosti ako ovocie dobrého života toľkých mladých môže uzdraviť zranenia Cirkvi a sveta a priviesť ich k tej plnosti lásky, ku ktorej sme stále volaní: mladí svätí nás pohýnajú vrátiť sa k našej prvotnej láske.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.