Téma pre Heslo 2015 – Ako don Bosco, s mladými, pre mladých

(ANS, Rím 30. jún 2014) – Povedať „don Bosco“ znamená povedať „mladí“. Je takmer nemožné predstaviť si príbeh tohto svätca bez mladých. Don Rua, jeho prvý nástupca, o ňom povedal: „Neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže…“ S opretím sa o túto skutočnosť don Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca, oznámil tému svojho prvého Hesla (Strenny), určeného na rok dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Téma pramení priamo zo srdca poslania: „Ako don Bosco, s mladými, pre mladých“.

2014 06 30 ANS Heslo2015

Spoločenstvo saleziánskej rodiny nie je samo pre seba, nemá ani žiť smerom dovnútra, ale má byť darom v Cirkvi: saleziánska charizma je dar pre celú Cirkev, rovnako ako všetky iné charizmy, ktoré Duch Svätý ponúka pre poslanie evanjelizácie. Tak to pripomína aj pápež František v Evangelii Gaudium.

V predstavení Hesla don Ángel Fernández Artime pripomína, čo je zdrojom apoštolského dynamizmu, ktorý viedol dona Bosca a má viesť aj každého člena saleziánskej rodiny: zdrojom je pastoračná láska, ktorá má svoj základný vzor v Srdci Ježiša. V tomto obraze nachádza saleziánska výchovná činnosť, povolaná zapojiť sa do Božej drámy, svoj vzťažný bod.

Hlavný predstavený nalieha, aby saleziánska rodina dávala prednosť mladým, osobitne najchudobnejším, a aby odpovedala so sebe vlastným nasadením na pozvanie pápeža Františka – mať v srdci periférie: „Periféria je konštitučným prvkom našej saleziánskej DNA“. Povedať dnes „periféria“, znamená označiť „Severku našej navigácie“, lebo mladí – zdôrazňuje don Artime – sú „to špecifické v našej DNA saleziánskej charizmy“.

podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.