Už 50 rokov šírime poznanie saleziánskeho ducha a činnosti

(Bratislava, 16. augusta 2019) –  V januári 1930 vyšlo na Slovensku prvé číslo časopisu DON BOSKO. Časopis saleziánskych spolupracovníkov a dobrodincov, ako znel podtitul, sa v roku 1937 premenoval na SALEZIÁNSKE ZVESTI a vychádzal až do začiatku roku 1949. Obnovený ako DON BOSCO DNES začal opäť vychádzať v roku 1990 ako „časopis saleziánskej rodiny“. Tento rok teda vydávame už 50-ty ročník nášho časopisu. Za toto jubileum sme vďační Bohu i donovi Boscovi.

Január 1930

Mesačník DON BOSKO začala zdarma vydávať „Správa saleziánskych spolupracovníkov a spolupracovníčok v Šaštínes povolením patričných úradov“. Tak to uvádza obálka prvého čísla. Saleziáni boli prítomní na Slovensku už viac než päť rokov: v Šaštíne od septembra 1924 a od mája 1929 aj vo Svätom Beňadiku. V duchu a štýle svojho zakladateľa – don Bosco začal vydávať Bollettino Salesiano v roku 1877 – sa rozhodli aj na Slovensku vydávať pre horlivých spolupracovníkov a dobrodincov časopis, „ktorý by ich obšírnejšie oboznamoval o našom sociálnom diele v prospech chudobnej mládeže a poukazoval im nové obzory kresťanskej lásky a obetavosti“. Tak sa píše v texte „Láskavým čitateľom“ hneď na druhej strane prvého čísla. Slovenčina sa stala v poradí desiatym jazykom saleziánskeho bulletinu (dovtedy taliansky, francúzsky, španielsky, portugalský, anglický, nemecký, maďarský a slovinský).

„Časopis bude prinášať svojim láskavým čitateľom zaujímavé a poučné čítanie o blahoslavenom Don Boskovi, o ťažkých počiatkoch a podivnom vývine jeho diela; oboznamovať ich bude s apoštolským duchom Don Boskovým, ktorého oni majú uplatniť v živote a rozširovať tam, kde práca Saleziánov nesiaha; povzbudzovať ich ku kresťanskej dobročinnosti a obetavosti pre chudobnú mládež, ktorá najviac je vystavená mravnej a hmotnej skaze.“

Prvé číslo prinieslo články Blahoslavený Don Bosko (blahorečenie bolo 2. júna 1929), Saleziánske misie, Štatistika saleziánskych misií, Milosti Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kronika. Kronika pozostávala zo zápiskov z denníka jedného chovanca v Šaštíne. Čitatelia sa tak napríklad dozvedeli, že 8. septembra 1929 „sme prakticky oslávili Edisona, vynálezcu žiarovky. Bolo totiž inaugurované v našom ústave a v pútnickom chráme elektrické osvetlenie“.V prvom ročníkučasopis informoval napríklad aj o oslavách piatich rokov pôsobenia saleziánov v Šaštíne, o smrti saleziánskych mučeníkov Alojza Versigliu a Kalixta Caravaria v Číne 24. februára v tom roku, v septembri priniesol fotografiu prvých Sloveniek Dcér Márie Pomocnice kresťanov, v októbri zasa fotku prvých saleziánskych novicov v Hronskom Svätom Beňadiku.

Saleziánske zvesti ako úradný názov

V prvom ročníku vychádzal časopis ako mesačník, v nasledujúcich rokoch zväčša ako dvojmesačník. Od januára 1937 sa nazýval Saleziánske zvesti a bol opäť mesačníkom: „Tým, že sme zmenili doterajšie meno nášho časopisu, sme sa chceli iba priblížiť k jednotnému – úradnému menu ostatných saleziánskych časopisov, ktoré vychádzajú v rozličných jazykoch…“ napísal vtedy čitateľom zodpovedný redaktor salezián Leonard Tikl. Keď prišli vojnové roky, odrazilo sa to aj na skromnejšej grafike a tlači; od roku 1942 časopis vychádzal opäť iba ako dvojmesačník.Sídlom redakcie bol v prvom roku Šaštín, potom Hronský Svätý Beňadik a v roku 1935 sa redakcia presťahovala do saleziánskeho domu v Bratislave na Miletičovej.

Na konci vojny, v apríli 1945, keď už bolo cítiť vplyv komunistov, museli všetky katolícke časopisy zastaviť vydávanie a nanovo požiadať o povolenie. Saleziánske zvesti dostali povolenie až v máji 1946. V tom roku vyšlo, zdá sa, jediné číslo označené ako Saleziánske zvesti, ročník XVI. – XVII., číslo 7. – 10. Od prvého čísla v roku 1940 až do konca roku 1948 je uvádzaný ako zodpovedný redaktor priamo provinciál Jozef Bokor. No je pravdepodobné, že pri jeho úlohách obsah pripravoval iný salezián, ktorého tým poveril, meno/mená však nepoznáme.V tých rokoch časopis prinášal predovšetkým správy o saleziánskom diele na Slovensku – ktoré sa rozrastalo – a listy z misií od slovenských saleziánov, tiež listy o získaných milostiach, informácie o nových knihách a pripomienky rôznych výročí.Koncom roka 1948 z rozhodnutia komunistickej vlády boli zrušené všetky katolícke časopisy. Saleziánske zvesti mali vtedy náklad 15000 výtlačkov.

Obnovené vydávanie v moderných podmienkach

V roku 1990 saleziáni opäť začali vydávať svoj časopis, zaregistrovali ho na Ministerstve kultúry, tentoraz s názvom DON BOSCO DNES a s podtitulom „Časopis saleziánskej rodiny na Slovensku“. Prvé číslo s obálkou na žltom papieri a s kresbou portrétu dona Bosca sa venovalo predstaveniu zložiek saleziánskej rodiny a pohľadu na históriu saleziánov na Slovensku. Časopis mal hneď okrem zodpovedného redaktoraaj svoju redakčnú radu.

V roku 1991 už vnútro časopisu dostalo dvojfarebnú podobu a takto to bolo až do roku 2000. Prvá farebná obálka sa objavila hneď v čísle 2/1991 pri príležitosti návštevy hlavného predstaveného dona Egidia Viganá na Slovensku. Aj v tom roku napokon vyšli len tri čísla časopisu. V nasledujúcom ich už bolo päť a časopis sa stal dvojmesačníkom. Obsah začal byť oveľa pestrejší aj s témami o mladých a ich výchove. Veľa článkov sa preberalo z talianskeho Bollettina Salesiana. V roku 1997 sa časopis spojil s mariánskym časopisom, ktorý vychádzal v Šaštíne, takže Don Bosco dnes vychádzalo s prílohou „mariánske zvony“. Pod vedením zodpovedného redaktora Štefana Sandtnera v 90-tych rokoch obsah časopisu odrážal dianie v Cirkvi i v saleziánskej rodine, prinášal témy výchovy, spirituality, správy aj nekrológ.

Jubilejný rok 2000 znamenal novú mladú tvár v úlohe zodpovedného redaktora, stal sa ním don Jozef Kupka, časopis zväčšil svoj formát a kvalitu grafiky a od roku 2001 aj strany vnútri časopisu začali byť plnofarebné.

V súčasnosti náš časopis vychádza ako dvojmesačník, má náklad približne 13 000 výtlačkov, bezplatne ho posielame všetkým, ktorí oň majú záujem. Trikrát do roka čitatelia nájdu v časopise šekovú poukážku, ktorou môžu prispieť aj na vydávanie časopisu. Na internetovej stránke saleziani.sk, tiež na facebook.com/saleziani.sk a na youtube.com/saleziani uverejňujeme informácie a ďalší obsah aj v podobe videa, nielen o živote a činnosti saleziánov doma i vo svete.

Poslanie saleziánskeho bulletinu

Bollettino Salesiano, ktorý založil don Bosco, šíri poznanie saleziánskeho ducha a činnosti, najmä misijnej a výchovnej. Zaujíma sa o problémy mladých, povzbudzuje k spolupráci a usiluje sa prebúdzať povolania. Okrem toho je prostriedkom formácie a putom jednoty medzi rozličnými skupinami saleziánskej rodiny. Je redigovaný podľa smerníc hlavného predstaveného a jeho rady v rozličných vydaniach a jazykoch (saleziánske Pravidlá 41).

Zaujímavosti o časopise nájdete v aktuálnom vydaní Don Bosco dnes, ktoré si môžete prečítať aj na našom webe.

Saleziáni v úlohe zodpovedného redaktora:1930 Cyril Guniš (prešiel k piaristom)1931 Jozef Stašo1932 Viliam Vagač1932 Marcel Horniak1935 Leonard Tikl1936 Ľudovít Žilka1938 Anton Varga (prestúpil do Trnavskej diecézy)1940 Anton Macák1940 – 1950 Jozef Bokor (provinciál)1990 Jozef Kaiser (provinciál)1994 Štefan Sandtner2000 Jozef Kupka2010 Rastislav Hamráček2019 Jozef Kupka

Spracoval: Rastislav Hamráček SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.