Už sa pripravuje dôležité „Pozício“. Bude mať Slovensko nového svätca?

(Bratislava, 19. októbra 2013 ) – Salezián Titus Zeman (1915-1969) odprevadil po nástupe totalitného režimu v roku 1950 dve skupiny slovenských bohoslovcov do Turína v Taliansku, aby si mohli dokončiť štúdiá a stať sa kňazmi. Keď išiel s treťou skupinou, na jar v roku 1951, pri pokuse o ilegálne prekročenie hraníc ich chytili a zaistili. Nasledovalo obdobie vypočúvania, mučenia a väznenia. Titus Zeman zomrel v roku 1969 na následky mučenia vo väzení a prenasledovania po prepustení.

26. februára 2010 začala v Bratislave diecézna fáza procesu jeho blahorečenia a on dostal titul Boží služobník. Boli zozbierané dokumenty a boli vypočutí svedkovia. Proces sa v Bratislave úspešne skončil a po záverečnom zasadnutí Arcidiecézneho Tribunálu pod vedením mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, bola dokumentácia Procesu prevezená na Kongregáciu pre kauzy svätých do Ríma.

Kongregácia na svojom riadnom zasadaní 28. júna 2013 vydala Dekrét validity (právnej platnosti a bezchybnosti dokumentácie diecéznej fázy) a tým otvorila rímsku fázu Procesu. Teraz sa pod vedením relátora pripravuje tzv. Pozício, čiže súhrnný dokument pre ďalšie skúmanie, ktorý budú čítať určení historici, teológovia, biskupi a kardináli. Oni posúdia život a smrť Božieho služobníka Titusa Zemana, a navrhnú jeho blahorečenie. Potom rozhodne Svätý Otec.

  1. tom, čo je to „Pozício“, kto bude Pozício čítať, čo nastane po jeho prečítaní a tiež o tom, komu môže ktokoľvek zavolať v prípade uzdravenia alebo iných mimoriadnych milostí, som sa zhováral s vicepostulátorom procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana donom Jozefom Slivoňom, s prekladateľkou a pripravovateľkou dokumentov do Pozícia v rímskej fáze procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana Ing. Helenou Barátovou a so životopiscom v Procese Ing. Michalom Radošinským.

2013 10 19 Titus Zeman01

1. Aké sú prvé kroky rímskej fázy procesu blahorečenia?

Don Jozef Slivoň:

Po vymenovaní relátora (zodpovedného za rímsku fázu zo strany Kongregácie pre kauzy svätých) sa začína písať takzvané Pozício. To Pozício v rozsahu 500 – 800 strán sa vypracuje na podklade skúmania, ktoré prebehlo v diecéznej fáze a je zachytené na viac ako 10 000 stranách, ktoré som ako dokumentáciu diecéznej fázy odovzdal z poverenia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského na Kongregácii pre kauzy svätých v Rime 14. decembra 2012. Zapečatené krabice sa slávnostne otvárali 7. februára 2013. Po preskúmaní a vydaní Dekrétu validity 28. júna 2013 sme podali na Kongregáciu pre kauzy svätých žiadosť o vymenovanie relátora. Následne vymenovaný relátor, ktorému bola pridelená naša Kauza dal pokyny na písanie Pozícia. Podľa jeho pokynov vyberáme z dokumentov diecéznej fázy tie, ktoré spolu s výpoveďami svedkov poslúžia na deklarovanie mučeníckej smrti Božieho služobníka Titusa Zemana. Momentálne prebieha fáza citlivého výberu a analýzy dokumentov, výpovedí a správy historickej komisie, ktoré spolu s analýzou zdravotných záznamov a tiež záverov exhumácie poslúžia na napísanie zrozumiteľného Pozícia v taliančine.

2. Ako má vyzerať Pozício po stránke formálnej?

Ing. Helena Barátová:

Pozício má tieto časti:

A. Súbor dokumentov, v ktorom sú roztriedené dokumenty podľa nasledovných kritérií.

1. Osobné dokumenty Božieho služobníka, počnúc krstným listom cez ostatné dokumenty kresťanského života, rehoľného života a kňazského života, končiac výpisom z matriky zosnulých.

2. Dokumenty, ktoré napísal Boží služobník, medzi ktorými sú žiadosti o prijatie do noviciátu, o pripustenie k rehoľným sľubom a ku kňazskej vysviacke, ako aj žiadosť o udelenie amnestie a iné.

3. Dokumenty, ktoré napísali iní o Božom služobníkovi, medzi ktorými sú odpovede na jeho žiadosti, rozhodnutia predstavených, korešpondencia, záznamy z vypočúvaní pred jeho odsúdením a vo výkone trestu, rozsudky, odmietnutie amnestie, a iné.

B. Zápisnice z vypočúvaní svedkov v diecéznej fáze Procesu – tieto slúžia na informácie o čnostiach a mučeníctve Božieho služobníka. Súčasne sú potvrdením jeho povesti svätosti a mučeníctva.

C. Akési „srdce“ pozícia v ktorom sa na základe prvých dvoch častí postupujúc chronologicky i vecne podávajú dôkazy o čnostnom živote a mučeníctve.

D. Kritický životopis, napísaný z pohľadu na čnostný život a mučenícku smrť Božieho služobníka.

3. Podľa Vás asi koľko strán bude mať Pozício a prečo? 

Ing. Helena Barátová:

Vďaka usilovnosti, pracovitosti a láske vicepostulátora, notárky aktuárky, historickej komisie, teologickej komisie, životopisca, prekladateľov a tímu spolupracovníkov diecéznej fázy boli získané a spracované podklady o Božom služobníkovi, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu. Dôslednosť diecéznej fázy ocenená Kongregáciou otvára cestu pre spracovanie a napísanie kvalitného Pozícia v rozsahu cca 800 strán, v ktorom fotokópie dokumentov zaberú minimálne 100 strán. Máme aj dokumenty, ktoré neprejdú do Pozícia ale budú citované v životopise na prehĺbenie a zdokonalenie informácií o živote a smrti Božieho služobníka Titusa Zemana. Do Pozícia budú zaradené aj informácie o povesti mučeníctva a jeho šírení (spomienkové stretnutia, prednášky, sympóziá, dokumentárny film, televízne i rozhlasové relácie, články v novinách a časopisoch, modlitby konkrétnych spoločenstiev – rehoľných, farských a iných za blahorečenie, tematické zájazdy po stopách Titusa Zemana, pešie cesty kandidátov saleziánskeho zasväteného života po stopách dona Titusa, Deviatnik, životopisy, pamätné tabule, pomenovanie ulíc, námestia či objektov po Titusovi Zemanovi…)

2013 10 19 Titus Zeman03

4. Existujú konkrétne normy na vypracovanie pozícia?

Don Jozef Slivoň:

Ako pre všetky detaily diecéznej fázy existuje viac ako 500 stranový manuál, tak aj na vypracovanie Pozícia sú presne stanovené normy. Sú to normy, ktoré sa týkajú formálnej stránky (typy písma, citácie, vecné poznámky, paragrafy a pod.) a tiež normy, ktoré sa týkajú obsahu. Každý dokument i obsahovú náplň tém Pozícia je potrebné konzultovať so spomínaným relátorom, ktorý radí a istým spôsobom dozoruje písanie Pozícia.

5. Treba mať na zreteli aj to, kto bude čítať Pozício a posudzovať život a smrť Božieho služobníka Titusa Zemana?

Ing. Helena Barátová:

Áno. Keďže Pozício budú najskôr čítať určení historici, ktorí nežili na Slovensku v čase života Božieho služobníka Titusa Zemana, musí byť Pozício napísané jasne z hľadiska historického, aby sa život a smrť Božieho služobníka mohli posudzovať vo vernom historickom kontexte. Vzhľadom na ďalšiu skupinu, odborníkov teológov, musí byť Pozício napísané teologicky korektne, a je dôležité, aby sa ukázala zhoda s učením Cirkvi a bezúhonný mravný život Božieho služobníka a tiež mučeníctvo a obeta jeho života. Napokon, keďže Pozício budú čítať určení biskupi a kardináli (všetci zahraniční), musí byť jasné, že povesť svätosti a mučeníctva Titusa Zemana nie je viazaná iba na malý okruh spolubratov, či príbuzných alebo bývalých chovancov a obdivovateľov tohto Božieho služobníka, ale že skutočne mnohí túžia po tom, aby bol don Titus „pozdvihnutý na oltár“ a mohol byť verejne uctievaný.

6. Čo nasleduje po prečítaní a hodnotení Pozícia historikmi teológmi a kardinálmi?

Don Jozef Slivoň:

Ak všetky tieto tri skupiny ukončia prácu a napíšu pozitívny posudok, Pozício bude odovzdané Svätému Otcovi, ktorý po modlitbe a prípadných doplňujúcich otázkach rozhodne a vydá dekrét o mučeníctve. Potom sa v zhode so zodpovednými určí dátum blahorečenia Božieho služobníka.

7. Proces blahorečenia je veľký dar nielen pre cirkev, ale aj pre celú spoločnosť. Ako nás môže osloviť don Titus svojím životom.

Don Jozef Slivoň:

Naša spoločnosť potrebuje hodnoverné vzory života podľa evanjelia, ktoré vedia obetovať svoj život pre iných. Don Titus bol salezián, ktorý sa usiloval predovšetkým pomáhať mladým všade, kde pôsobil a v ťažkom období života cirkvi ponúkol obetu života za mladých, za záchranu povolaní, čo dokázal aj svojou odvahou a konkrétnou pomocou pri ich sprevádzaní za hranice, vo väzení a prepustení z väzenia. Určite bude pokračovať vo svojej práci aj naďalej a pomáhať mladým pri ich sprevádzaní v živote viery, voľbe povolania a vytrvalosti a vernosti ku Kristovi. Mladí a ich duchovní otcovia takúto pomoc z neba určite potrebujú.

8. Ako treba postupovať, ak v priebehu rímskej fázy Procesu bude vypočutá prosba niekoho, kto získal na príhovor Božieho služobníka mimoriadnu milosť, alebo uzdravenie.

Ing. Helena Barátová:

Do Pozícia sú zahrnuté všetky informácie týkajúce sa šírenia povesti mučeníctva a preto sa tam uvádzajú aj spoločenstvá či už laické alebo rehoľné, ktoré sa modlia za blahorečenie Božieho služobníka. O týchto skutočnostiach a tiež o získaní mimoriadnych milostí, pomoci a uzdravení na príhovor Božieho služobníka treba informovať vicepostulátora kauzy dona Slivoňa, aby sa to mohlo zapracovať do Pozícia, a aby sa prípadné zázraky mohli odborne skúmať.

9. Aký bol dôvod k začatiu skúmania života dona Titusa Zemana ako kandidáta na blahorečenie?

Ing. Michal Titus Radošinský:

Keď som vyslovil v minulosti svoj názor pred niektorými veriacimi, že don Titus Zeman by si zaslúžil, aby sa začal beatifikačný proces a bol vyhlásený za blahoslaveného, niektorí mi odporovali s odôvodnením: „Načo, veď Pán Boh ho už určite odmenil večnou slávou a povýšil medzi svätých.“ Ja som im dal otázku: „A prečo nie aj my ľudia?“, veď to robil pre nás veriacich! Nedal som sa odradiť a čím viac sa prehlbovali moje vedomosti o jeho živote a diele, tým viac sa vo mne utvrdzovalo vedomie, že je oprávneným kandidátom oltára. A podobne je to aj s mnohými veriacimi, ktorí keď sa oboznámia s jeho obetavým životom, stávajú sa jeho ctiteľmi. Prejavilo sa to aj medzi predstavenými Cirkvi, keď sa zvažovala cesta, ktorou v procese ísť: či cestou svätého života alebo cestou mučeníka, lebo on je vhodným kandidátom na obidve cesty.

2013 10 19 Titus Zeman02

10. Pred začiatkom diecéznej fázy bolo napísaných niekoľko článkov a vydané publikácie o Božom služobníkovi. Napísali ste nový životopis?

Ing. Michal Titus Radošinský:

Pri príprave a vypracovaní dokumentov v diecéznej fáze, normy vyžadovali aj napísanie podrobného, tzv. kritického životopisu Božieho služobníka. Keďže som mal veľa podkladov z predošlého skúmania jeho života, napísal som životopis pod názvom „Boží služobník Titus Zeman“ v rozsahu 160 strán s presnými citáciami bibliografie, archívnych dokumentov a svedectiev jeho súčasníkov. Z tohto životopisu, napísaného výlučne pre Proces, sa čerpá do Pozícia.

11. Na ktoré vlastnosti Božieho služobníka Titusa Zemana by ste upriamili pozornosť čitateľov?

Ing. Michal Titus Radošinský

Don Titus bol už v mladosti známy ako dobrý priateľ ochotný pomôcť, keď ho niekto potreboval, bol veľmi obetavý. Jeho odchovanci spomínajú na neho s uznaním a láskou. Opísali ho láskavého, skromného a kamarátskeho človeka, ktorý vedel konať rýchlo a vždy s rozvahou. Čas osobného voľna na oddych venoval chovancom, nikdy nehovoril o nikom povýšenecky alebo s pýchou. Každý žiak cítil, že práve on je ten obľúbený. Svoje schopnosti nepovažoval za svoje, ale dával ich do služby všetkých. Svoje dary a ochotu pomáhať cirkvi a saleziánskej rodine prejavil aj po Barbarskej noci v roku 1950 pri prevádzaní klerikov do zahraničia, aby mohli dokončiť štúdium teológie a stať sa kňazmi. Keď ho niektorí spolubratia v Turíne po prvej ceste odhovárali od ďalších prechodov, odpovedal im? „Niekto sa musí obetovať.“

Jeho obetavosť sa prejavila aj po zatknutí a uväznení. Pomáhal spoluväzňom plniť neľudsky vysoké výkonnostné normy, aby dostali svoj prídel stravy. Nikdy sa nesťažoval. Svoj kňazský a rehoľný život prežíval veľmi svedomito aj vo väzení, v tajnosti spovedal, slúžil svätú omšu, pripravoval nekvasený chlieb z múky a víno z hrozienok na premenenie pri svätej omši. Prameňom jeho duchovného života bola modlitba, láska k Eucharistii a Panne Márii.

Jeho utrpenie vo väzení bolo veľmi kruté. Na otázku priateľa ako to mohol vydržať vo väzení, povedal: „On mi dával silu a ukázal pritom na basrelief ʼEcce homoʼ visiaci na stene v jeho izbe.

V jeho srdci bolo toľko lásky, že tam nebolo miesto pre nenávisť ani vo vzťahu k nepriateľom a jeho mučiteľom.

2013 10 19 Titus Zeman04

12. Aká je úloha priaznivcov a žiadateľov blahorečenia Titusa Zemana počas rímskej fázy Procesu?

Don Jozef Slivoň:

  1. vyššie opísaných skutočností je zrejmé, že rímska fáza procesu blahorečenia je citlivá práca v ktorej sa má objektívne posúdiť život a smrť nášho Božieho služobníka, dona Titusa. Úsilie zainteresovaných nutne predpokladá asistenciu Ducha Svätého a veľa milostí. To bez modlitieb tisícov veriacich a osobného úsilia mnohých určite nepôjde. Zhrniem do niekoľkých bodov čo by bolo treba počas týchto mesiacov robiť:

– veľa sa modliť za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a to najmä Deviatnik a v modlitbách vyjadriť túžbu po blahorečení a ochotné prijatie Božej vôle s dôverou a láskou (pripravuje sa dotlač Deviatnika pre farské a iné spoločenstvá, oratóriá, mládežnícke strediská a katolícke školy)

– navštevovať Vajnory (rodisko dona Titusa) a modliť sa pri jeho hrobe a pri krypte pod kostolom, kde sú uložené jeho telesné ostatky po exhumácii a túžbu po blahorečení vyjadriť aj zapálením sviečky na cintoríne, prípadne priniesť kvety na hrob

– povzbudzovať blízkych a známych, ktorí trpia pre chorobu alebo vážne problémy v osobnom živote, či v rodinách, aby prosili o mimoriadnu milosť (či uzdravenie) od Pána Boha na príhovor Božieho služobníka Titusa Zemana

– v prípade uzdravenia alebo iných mimoriadnych milostí informovať vicepostulátora (e-mail:  slivon@sdb.sk; Adresa: J. Slivoň, Universita Pontificia Salesiana, Piazza del Ateneo Salesiano 1, 00139 ROMA (RM)   ITALIA

– zúčastňovať sa aktívne na spomienkových a modlitbových stretnutiach pre blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a ak je možné podporiť práce na Procese aj finančne na účet : Saleziáni Bratislava: 29330062/0200 variabilný symbol 663016

 Ďakujem vám za rozhovor.

Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.