V Hrušovanoch sa rozlúčili so zosnulým donom Bohuslavom Mošaťom

(Hrušovany, 15. júna 2023) – V stredu 14. júna sa v Kostole sv. Martina v Hrušovanoch konala posledná rozlúčka so saleziánom donom Mošaťom. Pohrebným obradom predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ním a otcom provinciálom donom Petrom Timkom koncelebrovalo asi 20 kňazov, či už saleziánov alebo diecéznych.

Zastúpenie mali aj rehoľné sestry, najmä sestry z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža a saleziánky. Rozlúčiť sa prišli tiež početné zástupy veriacich z rozličných strán Slovenska, kde don Mošať za svojho života pôsobil.

V homílii sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril don František Kohút, pre ktorého bol don Mošať sprostredkovateľom Božieho povolania. „Náš život je akoby v hmle. V tejto hmle života je potrebné slnko a to je Kristus. On zvíťazil nad smrťou svojím utrpením a zmŕtvychvstaním, a tým nám otvoril nebo. Preto sa skloňme pred Pánom a prijmime ju (smrť) s dôverou a nádejou. Ježiš Kristus povedal: Idem vám pripraviť miesto. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. My sa už nepýtame Pána Ježiša: Kam ideš, ako to robili apoštoli, lebo my vieme, že Kristus je Cesta, Pravda a Život,“ zacitoval jednu zo zachovaných pohrebných kázní dona Mošaťa.

„Verím, že tieto jeho slová môžeme chápať nielen ako pohrebnú reč, ale aj ako jeho vyznanie. Naozaj vo svojom živote sa musel mnohokrát predierať hustou hmlou života, keď asi nevedel čo ho čaká, či a ako bude môcť uskutočniť svoje povolanie. Napriek prekážkam verne vytrval vo všetkých skúškach a protivenstvách, a ako píše, snažil sa prežívať svoj život vo viere v Božiu prítomnosť a jeho vedenie vo všetkých okolnostiach života bez zatrpknutosti, či poddávania sa pesimizmu a pasivite. Myslím, že práve tá jeho nezdolná iniciatíva a aktivita, a to aj vo vysokom veku, môže byť pre nás a aj pre ďalšie generácie príkladom, ako prežívať a uskutočňovať svoju vieru dnes i v budúcnosti,“ povedal don Kohút.

Svätú omšu a pohrebné obrady hudobne doprevádzal MgA. Maroš Klátik, ArtD. Spoločne so sólistkami zboru Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna vytvorili slávnostnú atmosféru tohto pietneho aktu.

Na záver sa v mene všetkých Saleziánov dona Bosca na Slovensku prihovoril provinciál saleziánov don Peter Timko. Ďakoval za dar života dona Mošaťa a dar jeho saleziánskeho kňazského povolania. „Ďakujem Vám, don Mošať, že ste v ťažkých časoch zostali verný Kristovi i donovi Boscovi, ktorého ste prvýkrát spoznali ešte ako chlapec cez životopis od Jura Kozu Matejova. Ďakujem Vám, že hoci ste pre životné okolnosti nežili typickým saleziánskym spôsobom v komunite, predsa ste svoju príslušnosť k saleziánom a charizme dona Bosca vyjadrovali cez hudbu a spev. Boli ste uznávaným organistom a zbormajstrom, ktorý založil a viedol viacero speváckych zborov,“ povedal provinciál a poďakoval aj za príklad pokojného a trpezlivého prežívania staroby.

Po pohrebe nasledoval kar v miestnom kultúrnom dome, kde bolo možné si pri stole pripomenúť a zaspomínať na mnohé epizódy zo života dona Mošaťa. Pochovaný bol na miestnom cintoríne, ktorý sa rozprestiera v areáli kostola.

Don Bohuslav Mošať zosnul vo veku 89 rokov. V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej kongregácii prežil 68 rokov rehoľného a 59 rokov kňazského života.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

 

Informoval: Jozef Skala, SDB, mkFoto: Jozef Skala, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.