V Mníchove sa skončilo stretnutie provinciálov Strednej a Severnej Európy

(Mníchov, Nemecko, 11. mája 2015) – 4.–7. mája sa v provinciálnom dome v Mníchove uskutočnilo stretnutie provinciálov regiónu Európa Stred a Sever (do ktorého patrí aj slovenská provincia) pod vedením regionálneho radcu dona Tadeusza Rozmusa. Účastníci zdieľali skúsenosti, zisťovali, ako môžu zvýšiť úroveň spolupráce a pozreli sa na nové spôsoby pastorácie korešpondujúce s novými výzvami globalizovanejšieho sveta.

2015 05 11 ANS provinciali1

Témou stretnutia bola 27. Generálna kapitula a osvojenie si jej obsahov. Prítomní boli štyria hlavní radcovia z oblastí pastorácie povolaní, pastorácie mládeže, misií a sociálnej komunikácie. Každý hovoril o výzvach a prioritách poslania v Európe vo svetle 27. GK.

Účastníci sa rozdelili do štyroch skupín, v ktorých počúvali príspevky štyroch radcov a potom sa rozprávali spoločne. Provinciáli ocenili prítomnosť radcov a príležitosť adresovať im témy, ktoré ich zaujímali.

Ďalšími témami boli Projekt Európa a niektoré konkrétne iniciatívy, ktoré dobre fungujú v nemeckej provincii, prezentácie o súčasnej situácii Don Bosco Youth-net a niektorých konkrétnych saleziánskych diel v Nemecku. Navštívili tiež výchovné centrum Salesianum, saleziánsku farnosť a saleziánske vydavateľstvo v Mníchove.

Tretia hlavná téma sa týkala organizácie a riadenia regiónu Európa Stred a Sever. Don Rozmus zhrnul diskusiu, v ktorej vyzdvihol očakávania vyjadrené počas výmeny skúseností z rôznych provincií, hľadanie spôsobov, ktorými môže regionál asistovať provinciám a hodnotu priameho zdieľania s radcami, ktorí boli prítomní. Tiež zdôraznil potrebu spolupráce s laikmi a s celou saleziánskou rodinou.

Vo vzťahu k formácii videli potrebu konkrétnejšej a priamejšej spolupráce s provinciálmi. Do úvahy treba stále viac vziať fakt, že formačné komunity sa stávajú medzinárodnými, čo treba reflektovať v organizácii formačných domov. Medzi zvýraznenými výzvami boli potreba zlepšovať kurz osobnej formácie, dôležitosť formácie direktorov a urgentná potreba znovu uvažovať o formácii starších kandidátov.

V súvislosti s mládežníckou pastoráciou cítia, že by sa Referenčný rámec pre pastoráciu mladých mal využívať viac a že mládežnícka pastorácia by mala byť koordinovaná spôsobom, ktorý zahŕňa celú komunitu a laikov.

Misijné oddelenie zdôraznilo potrebu adresovať tému multikulturalizmu v nasledujúcich provinciálnych kapitulách, znova prehodnotiť kurz pre misionárov a hlbšie reflektovať osobu misionára v mládežníckej pastorácii a pastorácii povolaní.

V súvislosti so sociálnou komunikáciou bolo povedané, že je tu urgentná potreba doceniť úlohu sociálnej komunikácie v saleziánskej misii, pretože je spôsobom, cez ktorý môžeme dosiahnuť mladých ľudí priamo. To vyžaduje adekvátnu formáciu.

Prebehla tiež zaujímavá diskusia o Projekte Európa. Vo všeobecnosti účastníci vyjadrili pozitívne názory vzhľadom na prítomnosť misionárov v provinciách. Priniesli entuziazmus a dôveru. Od misionárov sú jasné očakávania. Potrebujú dobre zvládnuť lokálny jazyk, mať znalosť pastoračného štýlu provincie a diecézy a túžbu stať sa súčasťou projektov provincie. Väčšina provincií má záujem o pokračovanie a rozvíjanie Projektu Európa.

Na záver regionálny radca predstavil program pre región na obdobie 2014-2020 a prešiel niekoľko organizačných detailov.

Slovensko na stretnutí zastupoval provinciál don Jozef Ižold. Prítomný bol aj bývalý provinciál Slovenska a súčasný provinciál ukrajinskej provincie východného obradu, don Karol Maník.

2015 05 11 ANS provinciali2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.