V Ríme oslávili sviatok hlavného predstaveného: „Saleziáni sú povolaní byť ako kvas.“

V krásnom prostredí saleziánskeho domu San Callisto, pri katakombách sv. Tarzícia na Via Appia v Ríme, vyjadrili saleziáni zo saleziánskeho ústredia – a nielen oni – svoju vďačnosť 10. nástupcovi dona Bosca za jeho desaťročnú službu kongregácii a saleziánskej rodine a zároveň si uctili svojich spolubratov „jubilantov“, ktorí v tomto roku oslavujú významné výročia profesie alebo kňazskej vysviacky.

Na tejto saleziánskej slávnosti sa zúčastnili mnohí synovia dona Bosca v rôznych funkciách, ktorí boli prítomní v hlavnom meste; saleziáni z najbližších domov; provinciáli, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze; a hlavný predstavený na dôchodku, don Pascual Chávez Villanueva.

Prvá časť slávnosti bola liturgická, svätej omši predsedal hlavný predstavený, kardinál Ángel Fernández Artime, titulárny arcibiskup Ursony. „Zišli sme sa, aby sme oslávili deň, ktorý je pre nás krásny predovšetkým preto, že nám pripomína nášho zakladateľa a otca dona Bosca,“ povedal desiaty nástupca dona Bosca na začiatku svojej homílie.

Potom sa zameral na protagonistu liturgického sviatku, svätého Jána Krstiteľa, a načrtol paralelu medzi postavou tohto svätca – protagonistu osobitného Božieho plánu – a bežným životom všetkých prítomných, v ktorom vždy pôsobí Božia Prozreteľnosť. Keď kardinál hovoril o Jánovi Krstiteľovi, pripomenul aj jeho pastoračnú horlivosť a jasnosť pri ohlasovaní pravdy, čím poukázal na neho ako na vzor pre všetkých synov dona Bosca, a to aj v „každodennom mučeníctve vernosti Pánovi“, ktoré si často vyžaduje život v službe misii a mladým.

Kardinál Á. F. Artime povedal: „Nepotrebujeme priemernosť!“ a zdôraznil, že saleziáni sú povolaní byť ako kvas, ktorý v tichosti rastie, prináša úrodu a rozvíja dobro v spoločnosti.

V závere svojej homílie vyjadril presvedčenie, ktoré v ňom dozrelo počas desiatich rokov pôsobenia vo funkcii hlavného predstaveného: „Pán sa skutočne s veľkou láskou stará o našu kongregáciu. A my sme významní nie preto, že sme silní, ale kvôli službám, ktoré robíme, kvôli nášmu spoločenstvu, kvôli našej vernosti pápežovi…. Pán nás viedol a my sme urobili to, čo sme mohli urobiť s našimi prostriedkami.“

A na záver sám vyslovil tieto slová vďaky: „Ďakujem Bohu a vám. Pred desiatimi rokmi, v čase môjho menovania, som nevedel po taliansky povedať ani ‚prijímam‘, ale mal som vieru v Pána a podporu svojich spolubratov. A musím povedať, že mi nikdy nechýbala Pánova milosť, nikdy mi nechýbala krásna a úprimná láska mojich spolubratov, nikdy mi nechýbalo nadšenie pre misiu, keď som videl zázraky, ktoré Pán s donom Boscom a rukou Márie Pomocnice kresťanov robí každý deň v saleziánskom svete. Nech Pán naďalej požehnáva našu Kongregáciu!“

Potom boli vyznamenaní spolubratia, ktorí oslavovali svoje životné jubileá.

Na záver sa všetka pozornosť opäť sústredila na hlavného predstaveného, ktorému premietli krátke video na jeho počesť a jeho vikár, don Stefano Martoglio, mu odovzdal tri dary: kľúče od saleziánskeho domu Sacro Cuore so slovami: „S nimi sa budete môcť vždy vrátiť do toho, čo je stále vaším domovom.“; obraz od provincie Brazília-Campo Grande, na ktorom je hlavný predstavený zobrazený s domorodým obyvateľstvom Xavante a Bororo, ako svedectvo jeho záujmu o záležitosti domorodého obyvateľstva; kríž, ktorý dostal don Chávez, keď bol generálnym predstaveným; k tomu ešte pripojili dary od vyšších predstavených s ich želaniami pre novú službu kard. Artimeho v Cirkvi.

Slávnostný večer sa skončil v bratskej atmosfére spoločným agapé s piesňami.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.