V roku 2016 chce saleziánska rodina kráčať spoločne vedená Duchom

(Rím, 4. januára 2016) – Rok 2016 bude pre saleziánsku rodinu rokom spoločného kráčania, spoločného napredovania na ceste, ktorá je nám ukázaná v načúvaní Duchu Svätému. V nedeľu 27. decembra hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime predstavil Heslo 2016. V naplnenom auditóriu v hlavnom dome sestier saleziánok v Ríme bola prítomné nielen generálna matka Dcér Márie Pomocnice sr. Yvonne Reungoat, ale aj členovia iných reholí a zložiek saleziánskej rodiny.

Heslo 2016 má znenie: „S JEŽIŠOM zažime spolu dobrodružstvo Ducha.“

Vo svojom druhom Hesle ako hlavný predstavený don Ángel F. Artime dal do popredia niekoľko bodov: predovšetkým činnosť Ducha Svätého, ktorý koná v slobode a klope na dvere každého človeka, potom skúsenosť putovania, kráčania po ceste, keď každý človek rozvíja svoj život, tiež význam dobrodružstva, lebo na ceste – či vnútorného alebo duchovného života – „niet istôt“, ale napred sa kráča s vedomím, že Duch vie prekvapiť a viesť nás ďalej, než sú naše očakávania.

Predstavenie Hesla pokračovalo krátkou diskusiou a odpoveďami hlavného predstaveného na otázky prítomných a na záver všetkých pozdravila generálna matka sr. Reungoat.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.