V službe autentickej kultúry stretnutia

(Rím – Taliansko, 7. októbra 2013) – Na sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriala a Rafaela bola ohlásená téma posolstva pre 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov: „Komunikačné prostriedky v službe autentickej kultúry stretnutia“, ktorú vybral sv. otec František.

«Ľudská existencia – píše sa v posolstve – sa vyznačuje predovšetkým schopnosťou komunikovať. V komunikácii a prostredníctvom nej môžeme naozaj stretnúť iných, vyjadriť seba samých, naše myšlienky, to, v čo veríme, ako by sme chceli žiť a možno to najdôležitejšie je, že sa učíme poznávať druhých, s ktorými sme povolaní žiť».

Naša komunikačná schopnosť, – ako môžeme ďalej čítať v posolstve – odblesk našej účasti na tvorivej, komunikujúcej a zjedocujúcej trojičnej Láske, je darom, ktorý nám dovoľuje rásť v medziosobných vzťahoch, ktoré sú požehnaním nášho života, a pomáha nám nachádzať v dialógu odpoveď na tie rozdiely, ktoré spôsobujú napätia vnútri spoločenstiev a národov.

Téma, ktoré spája svet komunikácií s realitou stretnutia má jasný podnecujúci význam, aby, – pokračuje komunikát citujúci slová sv. otca Františka, ktoré adresoval účastníkom plenárneho zasadnutia pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, – “pomohla viac odhaliť prostredníctvom prostriedkov spoločenskej komunikácie, ako pri osobnom stretnutí, krásu všetkého, čo je základom našej cesty a nášho života, krásu viery, krásu stretnutia s Kristom.”.

Komunikácia v službe stretnutia predstavuje konkrétnu sociálnu potrebu “počúvania, dialogizovania, povzbudzovania a zdieľania” autentického posolstva kresťanskej identity, utvorenej z hodnôt a kultúry, ktoré sa vyjadrujú prostredníctvom všetkých foriem reči, vrátane tej mediálnej. V tomto kontexte mocné komunikačné prostriedky uľahčujú zapojenie ľudí prostredníctvom vzájomnej výmeny hodnôt a krásy bez hraníc, na "predmestia", cez filter technologickej siete, na ktorú sme dnes všetci pripojení. Ony sú miestom privilegovaného stretnutia pre konfrontáciu, dialóg so svetom, ale aj šťastnou stratégiou, pomocou ktorej vstúpiac naplno do siete, urobia ju plodnou a životodarnou prostredníctvom evanjeliového kvasu.

Posolstvo je zamerané na preskúmanie potenciálu komunikácie vo svete, ktorý je neustále pripojený k internetu a predostrie otázku, či sú si ľudia dneška stále bližšími a či budujú spravodlivejší svet.

Myšlienka sláviť svetový deň spoločenských komunikačných vzišla z Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1963 a je zakotvená v dekréte Pavla VI. Inter Mirifica a bude slávený po celom svete, na odporúčanie biskupov, na Siedmu veľkonočnú nedeľu, ktorá predchádza slávnosti Zoslania Ducha Svätého, čiže 1. júna 2014.

Posolstvo pápeža Františka bude publikované podľa zaužívanej tradície 24. januára na sviatok sv. Františka Saleského, patróna žurnalistov.

podľa www.cgfmanet.org spracovala ksz

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.