Vatikán – Ochrana maloletých v Cirkvi: rehoľní predstavení v jednote s pápežom

(Rím, 22. februára 2019) – Pri príležitosti stretnutia o Ochrane maloletých v Cirkvi, ktoré sa koná vo Vatikáne od štvrtka 21. do nedele 24. februára, Únia generálnych predstavených mužských a ženských reholí zverejnila spoločné posolstvo. Podpísal ho aj desiaty nástupca dona Bosca a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Rehole v ňom potvrdzujú vôľu „pokorne uznať a vyznať spravené chyby; podporovať tých, ktorí toto prežili; od nich sa učiť akým spôsobom sprevádzať tých, ktorí boli zneužívaní“.

„V našej činnosti sa stretávame s mnohými situáciami, v ktorých sú deti zneužívané, zle sa s nimi zaobchádza, sú neželané a zanedbávané,“ hovorí sa v texte stanoviska. Spoločným prvkom týchto prípadov, ako sa zmieňujú zasvätení v stanovisku, je „zraniteľnosť“ maloletých, ktorí sú považovaní za „predmety, ktoré možno použiť a zneužiť“.

Stretnutie pápeža s predsedami biskupských konferencií je osobitne zamerané na fenomény zneužívania v Cirkvi. „S hanbou skláňame svoje hlavy, keď si uvedomujeme, že sa tieto zneužitia udiali v našich rehoľných kongregáciách a rádoch a v našej Cirkvi,“ tvrdia predstavení reholí vo vyhlásení a uznávajú tiež, že často „odpoveď tých, ktorí majú autoritu, nebola taká, aká mala byť“.

Preto si predstavení a predstavené reholí želajú, aby stretnutie vo Vatikáne ukázalo „nové kroky“ a aby sa urobili rozhodnutia, tiež aby sa lepšie načúvalo obetiam a aby sa uvádzalo do praxe, čo sa rozhodne, pod vedením Svätého Otca. „Vedenie Svätého Otca je podstatné.“

V dokumente je na všeobecnej rovine zdôraznená potreba „kultúry ochrany“ v každej oblasti:

– vo výchove a zdravotnej starostlivosti, kde už sú nastavené najvyššie štandardy a protokoly ochrany;- vo formácii rehoľníkov: bude v každej etape formácie zhrnutá primeraná výchova tak pre formátorov ako aj pre formovaných, a bez ohľadu na konkrétnu kultúru bude jasné, že zneužívanie maloletých nikdy nie je dovolené a nemožno ho tolerovať;- v oblasti spirituality: budú sa rozvíjať „osobitné programy na sprevádzanie každej osoby, ktorá je obeťou zneužívania a túži nájsť pomoc v ťažkostiach viery a zmyslu života“.

Rehoľníci poukazujú, že niektoré korene problému zneužívania sú v klerikalizme, v zneužívaní moci a v zle pochopenom začlenení do rehoľnej kongregácie, a zaväzujú sa k trvalej konverzii a chcú spájať zdroje a kompetencie, aby boli účinnejší.

Posolstvo vyzýva ku spolupráci aj rodičov a ženy, uznávajúc, že „keby sa bola od žien žiadala mienka a pomoc pri hodnotení jednotlivých prípadov zneužívania, naša reakcia by bola silnejšia, rýchlejšia a účinnejšia“.

Na záver sa rehoľní predstavení a predstavené obracajú k obetiam: „Uznávame, že z našej strany šlo o neprimeraný pokus čeliť tomuto problému a našu neschopnosť, ktorá je na hanbu, keď sme nedokázali pochopiť vašu bolesť. Vyjadrujeme vám naše najúprimnejšie ospravedlnenie a našu bolesť. Prosíme vás, aby ste uverili našej dobrej vôli a úprimnosti. Pozývame vás ku vzájomnej spolupráci, aby sme vytvorili nové štruktúry, ktoré zaistia, žeby riziká boli čo najmenšie.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.