VIDES oslávil 25 rokov Medzinárodnou konferenciou

(Trevi – Taliansko, 7. Novembra 2012) – Od 1. do 4. novembra sa v Trevi uskutočnila 10. Medzinárodná konferencia asociácie VIDES s podtitulom „Spomínať – Tešiť sa – Obnoviť sa“, ktorá bola súčasťou osláv ich 25. výročia. Výsledky stretnutia sa vyvíjali na diskusii medzi hlavným predstaveným saleziánov, donom Pascualom Chavezom a generálnou predstavenou Sestier Panny Márie Pomocnice, matkou Yvonne Reungoat.
 
Diskusie sa zúčastnilo viac ako 200 dobrovoľníkov z 34 krajín a 4 kontinentov, moderovala ju sestra Leonor Salazarová, generálna riaditeľka VIDESu. V úvode pán Guido Barbera, prezident VIDESu, hovoril o potrebe dobrovoľníkov byť svetlom pre ostatných, pričom narážal na odovzdávanie zapálených sviec počas záverečného obradu.
 
121107_vides_2.jpg
 
Don Pascual Chavez zdôraznil, že preventívny systém dona Bosca by mal byť interpretovaný nanovo a aktualizovaný pre dnešný svet. V príhovore sa zameral na formovanie osôb pre druhých, osôb, ktoré sa zaujímajú o spoločné dobro, nie o osobný prospech.  Don Bosco prispieval k rozvoju Talianska prostredníctvom integrálneho vzdelávania, nie priamej politickej angažovanosti. Ďalej don Pascual uviedol, že ako kresťania budujeme bratstvo, nie len solidaritu. Takýmto spôsobom dobrovoľníci dozrievajú vo svojich rozhodnutiach v živote. Nemajú len zmierňovať ľudské utrpenie, ale spolupracovať na premene spoločnosti na civilizáciu lásky a teda sa stávať znakmi Božej lásky. Ako poslednú myšlienku vyjadril, že dobrovoľníctvo je najlepšou časťou služby mladých a vyzval dobrovoľníkov, aby obnovili svoj záväzok ku kresťanskej identite a pokračovali vo vypracovávaní ich projektu života.
 
121107_vides_1.jpg
 
Matka Yvonne Reungoat krátko popísala mladosť Márie Mazzarellovej, jej aktívnu službu vo farnosti a túžbu vzdelávať ženy. Mária Mazzarellová bola schopná preložiť preventívny systém do ženského jazyka. Matka Yvonne vyjadrila veľkú dôveru v dnešných mladých ľudí. Povedala, že sa cíti pohnutá ich hľadaním zmyslu a schopnosťou urobiť odvážne rozhodnutia kvôli službe druhým. Matka ponúkla dobrovoľníkom niekoľko záverečných myšlienok – mať odvahu zmeniť život, zapáliť pre dobrovoľníctvo aj druhých, uvedomiť si, že je to Boh, ktorý ich povoláva byť dobrovoľníkmi, mať silné presvedčenie v konaní Božích projektov. S radostným úsmevom matky im predstavená povedala tieto slová: „ Majte odvahu pohnúť sa vpred s väčšou radosťou a láskou!“
 
Konferenciu zakončili svätou omšou, ktorú predsedal don Pascual Chavez v bazilike sv. Františka z Assisi.
 
Desiaty ročník medzinárodnej konferencie VIDESu slúžil ako príležitosť zdieľať najlepšie skúsenosti prehĺbené identitou VIDESu a stimulovať dobrovoľníkov k tomu, aby čelili novým výzvam. 
 
ANS, upravené tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.