Vo Velehrade sa uskutočnilo stretnutie o pastorácii povolaní

(Velehrad, Česká republika, 2. februára 2017) – V dňoch 23. – 26. januára sa na Velehrade uskutočnilo medzinárodné stretnutie o pastorácii povolaní. Na stretnutí bolo do sto rehoľníkov, rehoľníc, kňazov, rektorov, spirituálov zo seminárov a traja biskupi. Od saleziánov sa podujatia zúčastnil don Jozef Luscoň. Hlavným prednášateľom bol verbista Ján Kušnír, téma znela: "Na počiatku bola… rodina".

2017 02 02 skolenie 2

Prednášateľ analýzou súčasných pomerov v rodinách poukázal, ako sa dnes správa rodina k povolaniam a ako by sa správať mala. Jeho záver znel, že rodina prestala byť "liahňou" povolaní. Príčinou sú podľa neho prebiehajúce vážne sociálno-kultúrne zmeny, chýbajúci prísun nového poznania na hlbšej duchovnej úrovni a aj v kresťanských rodinách chýbajúca katechéza na tému povolaní. Tiež je málo tých, ktorí by sprevádzali rodiny v tomto rozmere. Takisto z prác v skupinkách zaznelo, že vo väčšine rodín sa vôbec nevie, o čo pri duchovnom povolaní ide a rodičia sa sústreďujú skôr na kariérny rast svojho dieťaťa.

Z riešení, ktoré na stretnutí zaznievali, sa vynárali odporúčania, že nutne treba prehĺbiť katechézu o povolaní a to najmä v oblasti pastorácie rodín. Ďalej sa skonštatovalo, že v náboženskej oblasti chýba komplexná výchova: súvislá od detí až po starobu. Prebieha síce príprava pre prvé sväté prijímanie, o niekoľko rokov nato na sviatosť birmovania a následne manželstvo, ale nie pre sústavný sviatostný život.

2017 02 02 skolenie 3

V pastorácii povolaní však už prebiehajú aj aktivity pre nové povolania. V Česku napríklad funguje kurz Samuel, na ktorý môžu prísť účastníci až do 35 rokov ("neskoré povolania"). Niektoré rehole organizujú duchovné cvičenia pre rodiny, z ktorých môžu byť povolania, resp. pre rodiny, z ktorých už povolania sú. Ako cesta sa ukazuje aj to, aby rodiny bližšie spoznali rehoľníkov, formou návštev, účastí na aktivitách a pod. Príležitosťou združovania vokabilných mladých sú aj misie.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.