Výberové konanie na riaditeľa školy

(Žilina, 17. mája 2016) – Slovenská provincia saleziánov ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline vyhlasujú výberové konanie na riaditeľa tejto školy. Záujemcovia môžu podať prihlášku do výberového konania najneskôr 1. júna. Podrobnosti o zákonných podmienkach a náležitostiach prihlášky sú uvedené v zverejnenom dokumente (PDF).

– – – – –

Vyhlásenie výberového konania

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ktorí sú zriaďovateľmi Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina, vyhlasujú v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, výberové konanie na post riaditeľa tejto školy.Záujemca musí spĺňať všetky zákonné podmienky v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Odovzdanie prihlášok:Záujemcovia môžu svoju písomnú prihlášku do výberového konania doručiť do 1. júna 2016 v zalepenej obálke na adresu: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

V prihláške je nutné uviesť aj adresu a telefonický kontakt záujemcu.Prihlášky záujemcov, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Požadované doklady k prihláške:K prihláške je nutné priložiť:- doklady potvrdzujúce splnenie podmienok, ktoré od záujemcu vyžaduje zákon:  o výpis z registra trestov,  o dokumenty potvrdzujúce jeho odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre SOŠ,  o dokumenty potvrdzujúce jeho minimálne 5-ročnú pedagogickú prax,  o dokument potvrdzujúci absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky (1. atestácie),- životopis,- súhlas na použitie osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.- svoj návrh rozvoja Stredného odborného učilišťa sv. Jozefa Robotníka, – stručný popis doterajších pracovných skúseností s výchovou mládeže

Miesto a čas výberového konania:Výberové konanie sa uskutoční v Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady oznámený písomne minimálne 7 dní pred začiatkom výberového konania výberovou komisiou.

V Bratislave 17. 5. 2016                                                        Ing. Rastislav Sitár,                                                                              splnomocnený zástupca zriaďovateľa

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.