Výchova ako dedičstvo dona Bosca – nová publikácia vyšla v Taliansku

(Rím, Taliansko, 13. marca 2015) – Z príležitosti predstavenia knihy Život, ktorý vyžaruje svetlo sa na fakulte Auxilium v Ríme konalo stretnutie s úvahami o don Boscovi – vychovávateľovi. Kniha, ktorej autorkou je sestra Piera Ruffinato FMA, vznikla na podklade francúzskeho diela Zbožná saleziánska spoločnosť. V roku 1884 ho napísal Albert du Boys a po preložení do taliančiny ho osobne opravil don Bosco.

Du Boys osobne poznal a navštívil dielo dona Bosca na Valdoccu. Túžil hovoriť o jeho výchovnom zápale, a tak napísal spomínané dielo. Don Bosco doň potom vložil pre neho charakteristické črty – veľkú lásku k Bohu a zápal za spásu chlapcov. Sr. Piera Ruffinato podčiarkla: „Autor čerpal z prameňov tých čias. Prostredníctvom autentických svedectiev ľudí žijúcich po boku dona Bosca Du Boys napísal životopis, s ktorého šírením súhlasil aj sám don Bosco. Urobil tak preto, aby ľudia spoznali preventívny systém a ducha saleziánskej spirituality.“ Toto je podľa sr. Piery „dedičstvo, ktoré sa má uchovať. Výchovný systém, majstrovské dielo dona Bosca, ktorý vedel premeniť chudobných a opustených mladých – materiál bez hodnoty – na vzácne kamene.“

Po predstavení autora a jeho biografie sa pozornosť venovala písomným úpravám dona Bosca. Sr. Piera Cavaglia FMA, sa vrátila k 89 opravám, ktoré v diele spravil don Bosco: doplnil mená osôb, miesta, historické okolnosti, čísla…

2015 03 13 ANS knihaTypické vlastnosti vychovávateľa, ktoré vyplývajú z biografie Du Boysa, predstavil don Michal Vojtáš SDB. Zachytil originálne prvky v chápaní preventívneho systému. Systému predstavenému ako proces vzdelávania synov z ľudu. „Ide o dielo, ktoré vzišlo nielen od samotného dona Bosca, poétu, ale tiež z mužov a chlapcov zo 150 domov, ktoré už boli vo svete známe,“ citoval don Vojtáš slová Du Boysa. Upozornil aj na kontext, ktorý bol pre autora podkladom pri písaní: pozitivizmus a liberálny sekularizmus; medzinárodná dimenzia, ktorej autor venuje významnú časť v rozprave o misiách; horizont francúzskej pedagogiky, ktorý prináša polemiku medzi preventívnou rodinnou výchovou a výchovou represívnou disciplinárnou; a nakoniec kontext rozdielnych potrieb, ktorú don Bosco prezentuje vo svojej formačnej ponuke nielen ohľadom chlapcov, ale aj samotných vychovávateľov.

Úloha výchovy je vzácne dedičstvo, ktoré zanechal don Bosco. Nikdy sa neskončí jej poznávanie a štúdium. Na záver stretnutia generálna predstavená saleziánok, sestra Yvonne Reungoat FMA, podčiarkla úlohu opakovaného čítania výchovného zápalu dona Bosca, jeho kresťanského humanizmu vo svetle nových pedagogických a antropologických paradigiem. Iba tak je možné objaviť hlbšie významy v terajšej odlišnej dobe a kultúrnych kontextoch. „Ale nejde tu len o nejakú vynaliezavosť a kreativitu. Don Bosco potreboval a aj dnes potrebuje spoluprácu svojich synov a dcér, ktorí budú milovať mladých, budú ich sprevádať k pravému šťastiu na zemi aj vo večnosti, až k najvyšším métam svätosti,“ povedala sr. Yvonne.

Zdroj: salezianky.sk, cgfmanet.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.