Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa ZŠ s materskou školou bl. Zefyrína

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ktorí sú zriaďovateľmi Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12, 085 01 Bardejov, vyhlasujú v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, výberové konanie na post riaditeľa tejto školy.Záujemca musí spĺňať všetky zákonné podmienky v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Odovzdanie prihlášok:Záujemcovia môžu podať svoju písomnú prihlášku do výberového konania doručiť do 20. júna 2014 v zalepenej obálke na adresu: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

V prihláške je nutné uviesť aj adresu a telefonický kontakt záujemcu.Prihlášky záujemcov, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Požadované doklady k prihláške:K prihláške je nutné priložiť:- doklady potvrdzujúce splnenie podmienok, ktoré od záujemcu vyžaduje zákon:   o výpis z registra trestov,   o dokumenty potvrdzujúce jeho odbornú a pedagogickú spôsobilosť,   o dokumenty potvrdzujúce jeho minimálne 5-ročnú pedagogickú prax,   o dokument potvrdzujúci absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky,- životopis,- svoj návrh rozvoja Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína, – stručný popis doterajších pracovných skúseností s výchovou mládeže

Miesto a čas výberového konania:Výberové konanie sa uskutoční v Základnej škole s materskou školou bl. Zefyrína Poštárka 12, 085 01 Bardejov. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady oznámený minimálne 7 dní pred začiatkom výberového konania výberovou komisiou.

V Bratislave 05. 06. 2014

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.