Vyšiel predposledný zväzok listov dona Bosca

(ANS, Rím, 9. marca 2021) – V týchto dňoch vydal známy saleziánsky historik don Francesco Motto deviaty zväzok listov Dona Bosca, ktorý pokrýva obdobie troch rokov 1884 – 1886. Je to zbierka 469 listov, ktorá približuje posledné roky života dona Bosca. Vzácnosťou je, že 40 % listov v tomto zväzku nebolo doteraz publikovaných.

Takmer tretina z týchto listov bola napísaná vo francúzštine, v jazyku, ktorý don Bosco ovládal veľmi biedne. Čítanie týchto listov nám ponúka vysvetlenie. Mnohé cesty dona Bosca na Azúrové pobrežie, jeho triumfálna cesta do Paríža v roku 1883, vydanie “životopisov” vo francúzštine či katolícka tlač za Alpami ho predstavila ako nového svätého Vincenta de Paul – toho, ktorý je schopný vyriešiť sociálne problémy 19. storočia. A napokon, don Bosco hľadal a našiel vo Francúzsku medzi tými, ktorým ležali na srdci problémy chudobných mladých, veľký okruh dobrodincov, niektorých naozaj štedrých.

V spomínaných troch rokoch máme dočinenia s donom Boscom, ktorý má už 70 rokov a je veľmi chorý. V mnohých listoch je nútený zdôvodňovať svoje neskoré, krátke odpovede, škaredý rukopis, či potrebu využívať pomoc tajomníka. Napriek tomu si neprestáva osobne písať s rôznymi občianskymi a cirkevnými autoritami, s niektorými spolubratmi, dobrodincami a s významnými osobnosťami, s ktorými sa nikdy osobne nestretol.

Don Bosco písal tieto listy sám, vlastnoručne alebo ich prepisoval jeho tajomník. Nie málo je takých, ktoré redigoval niekto iný a don Bosco ich len podpísal. Najčastejšie to bol don Rua, vikár dona Bosca, a dvaja redaktori Saleziánskeho vestníka (Bollettino Salesiano), don Bonetti a don Lemoyne. Práve poslednému menovanému sa pripisuje redakcia dojemných listov adresovaných jednotlivým saleziánom, ako aj obežníky, medzi nimi aj obežník o menovaní dona Ruu za vikára s plnou mocou (1885), a tiež dva listy z Ríma (1884).

Ako z Pamätí Oratória spoznávame detstvo, mladosť a počiatočné udalosti oratória na Valdoccu, tak dospelého a staršieho dona Bosca poznávame prostredníctvom jeho listov, ktoré sú istým druhom každodennej autobiografie. V poslednom desiatom zväzku jeho listov budú zozbierané listy z roku 1887, z januára roku 1888 a tie, ktoré sa našli po vydaní jednotlivých zväzkov. Desiaty zväzok bude tiež obsahovať všeobecné indexy všetkých svätcových listov, ktorých je celkovo takmer 5 000.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.