Školské vyučovanie náboženstva je zdrojom reziliencie pre modernú Európu

V dňoch od 3. – 7. apríla 2024 sa v Poprade uskutočnil 21. ročník Konferencie EuFRES, na ktorej sa stretli odborníci a zodpovední za náboženskú výchovu na verejných školách z deviatich štátov Európy. Na otvorení konferencie sa zúčastnil aj spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a provinciál saleziánov don Peter Timko.

Konferencia upriamila svoju pozornosť na tému reziliencie (schopnosť byť fyzicky, mentálne a emocionálne pevný i napriek dlhodobej nepriazni) a kresťanskej nádeje v súvislosti s katolíckou náboženskou výchovou v školách. Podľa saleziána dona Tibora Reimera, jedného z hlavných organizátorov konferencie a generálneho tajomníka EuFRES, bola najväčším prínosom konferencie úvaha o tom, ako by mala vyzerať moderná náboženská výchova, ktorá reaguje na krízové situácie našej doby a ako môže byť aj náboženská výchova v škole zdrojom reziliencie.

„Osobne ma obohatila výmena skúseností medzi účastníkmi. Veľmi ma oslovili oba hlavné referáty. Najprv prof. Zbigniew Formella vo svojej prednáške predstavil rámcové podmienky našej doby a s nimi spojené psychologické vplyvy na mladých ľudí. Na jednej strane sú to obavy vyplývajúce z pandémie koronavírusu a neistoty vojny. Na druhej strane sa mladí ľudia obávajú, že im niečo unikne (fear of missing out). To sa vzťahuje aj na strach z toho, že sa nebudú môcť zúčastniť na zážitkoch iných. Štúdie ukazujú, že generácia Z hľadá vo svojom živote nové možnosti duchovnosti,“ vysvetľuje don Reimer.

Prof. Claudia Gärtnerová vysvetlila vo svojej prednáške „Prínos náboženskej výchovy k empowerment a kresťanskej nádeji v čase krízy“, že riešenie tejto potreby je úlohou náboženskej výchovy. Podľa nej je reziliencia v čase krízy dôležitým faktorom, ktorý však nemôže odstrániť príčiny kríz, iba ich zmierniť. Preto zavádza pojem „posilnenie“ (empowerment), ktorý zdôrazňuje posilnenie vlastných schopností mladých ľudí. Odolnosť a posilnenie postavenia posilňujú jednotlivca, a teda aj spoločnosť. Okrem toho by náboženská výchova mala podľa jej názoru posilňovať tvorivé „utopické schopnosti“ a umožňovať mladým ľuďom snívať.

V záverečnom dokumente účastníci konferencie zdôraznili, že náš život charakterizujú rôzne krízy. Po kríze koruny sú to najmä vojny, ale aj klimatická a hospodárska kríza. Mladí ľudia sa obávajú o svoju budúcnosť. Súbežnosť uvedených výziev sa zdá byť pre mladých ľudí aj učiteľov neprekonateľná. Prekážky by sa však mali vnímať ako príležitosti. Preto je rozhodujúca schopnosť efektívne zvládať krízové situácie. V tejto súvislosti je náboženská výchova v škole dôležitým zdrojom inšpirácie na prekonanie súčasných ťažkostí.

Odolnosť, chápaná ako silná vôľa konať dobro a znášať nepriazeň osudu, je tiež schopnosťou človeka tvorivo sa prispôsobiť modernej dobe a zároveň si zachovať vlastnú identitu a prijatý hodnotový systém. K tomu môže významne prispieť náboženská výchova založená na kresťanských hodnotách a personalistickom pohľade na človeka. Môže dať žiakom dôležité impulzy pre osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie. Optimizmus a nádej v reziliencii majú za úlohu posilniť mladých ľudí.

„Školské vyučovanie náboženstva je zdrojom reziliencie pre modernú Európu, ktorá môže nájsť inšpiráciu a nádej na lepší svet v Biblii a kresťanských tradíciách. Preto má náboženská výchova veľký význam a je nevyhnutná pre školské vzdelávanie vo všetkých európskych krajinách,“ uzatvára don Reimer.

Informoval: Tibor Reimer, SDB
Foto: Gabriel Bies

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.