SOŠ Jozefa Robotníka – Žilina

SOŠ JOZEFA ROBOTNÍKA – je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie tu prebieha podľa preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi. Motto školy je „Kráčame spoločne.“

Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka prostredníctvom stálej asistencie vychovávateľov poskytuje mladým ľuďom možnosť celkového integrálneho rozvoja. Má kapacitu 100 miest a je po kompletnej rekonštrukcii priestorov. Okrem ubytovacích a stravovacích priestorov môžu žiaci využívať aj školskú herňu, spoločenské miestnosti, študovne, hudobná miestnosť, dve telocvične a dve ihriská. Poobedný program školského internátu je rovnomerne rozdelený medzi tieto základné prvky:

  • štúdium: Na osobné štúdium alebo spoločné štúdium v študovni je každý deň vyhradený samostatný čas. 
  • voľný čas: Vo voľnom čase sa žiaci môžu zapísať na rôzne športové a vzdelávacie krúžky
  • duchovné ponuky: Súčasťou internátneho programu sú tiež duchovné a formačné aktivity. Výchovné skupiny organizujú spoločné modlitby a pravidelné formačné stretká. Každý deň sa žiaci môžu zúčastniť spoločnej svätej omše a adorácie.
  • služba: Všetci ubytovaní participujú na starostlivosti a udržiavaní poriadku v spoločných priestorov. Starší žiaci vstupujú do služby pre iných vo forme animátorstva a starostlivosti o mladších. 

Kontakt

SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina

telefón: +421 911 344 848 (škola)

e-mail: sos@sjoroza.sk

web: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.