Ochrana detí a zraniteľných osôb

Saleziánskym poslaním je žiť medzi mladými a sprevádzať ich pri raste a dozrievaní. Snažíme sa vytvárať pre nich bezpečné prostredie, v ktorom môžu zažiť prijatie a rozvíjať svoje talenty a dary. Dbáme na to, aby u nás nedochádzalo k nevhodnému správaniu a javom, ktoré v súčasnosti ohrozujú mladých.

Často kladené otázky

Tu nájdete zoznam najčastejšie kladených otázok o téme ochrany detí a zraniteľných osôb.

Čo ak neviem, ako presne postupovať, ani čo sa bude diať potom?

Ak chcete oznámiť informáciu o zneužití, prvý kontakt môže byť po telefóne alebo prostredníctvom e-mailu. V tomto prvom kontakte stačí informovať len všeobecne, že máte správu o takomto správaní. Môžete sa opýtať, čo robiť ďalej, aký má k tomu postoj vedenie provincie a dohodnúť sa prípadne na ďalšom postupe. Pri osobnom oznámení na dohodnutom stretnutí je okrem vikára, ktorý prijíma oznámenie, prítomný aj zapisovateľ. Ten vypracuje zápisnicu a overí s oznamovateľom jej presnosť. Slúži zároveň ako svedok oznámenia.

Pri stretnutí môžu byť prítomní aj ďalší ľudia, ak si to oznamovateľ praje (napríklad blízky človek či terapeut oznamovateľa). V zázname nemusia byť uvedené mená. K takémuto osobnému stretnutiu dochádza až po tom, ako sú dohodnuté také podmienky, ktoré sú prijateľné pre oznamovateľov. Časový postup záleží vždy na tom, kto informácie oznamuje.

Čo ak mám obavu hovoriť priamo so saleziánmi?

Ak máte zlú skúsenosť s niektorým saleziánom, je pochopiteľné, že môžete mať obavu obrátiť sa na nejakého iného saleziána a kňaza. Preto môžete využiť sprostredkovateľa, ktorý za vás stretnutie dohovorí a dohodne bezpečné prostredie, aby to pre vás bolo prijateľné.

Ako takáto sprostredkovateľka môže poslúžiť Katarína Jánošová (pozri kontakty), ktorá má s touto problematikou bohaté skúsenosti a má porozumenie pre obavy aj otázky toho, kto sa k tomuto kroku odhodláva. Prípadne si môžete vybrať aj niekoho iného, kto sa roly sprostredkovateľa ujme.

Čo presne znamená pojem sexuálne zneužívanie?

Pokiaľ dieťa alebo mladý človek je niekým nútený alebo nabádaný zúčastňovať sa sexuálnych aktivít, hovorí sa tomu sexuálne zneužívanie. Môže ísť o bozkávanie, dotýkanie na intímnych miestach, pohlavný styk. O pohlavné zneužitie ide aj v prípade, keď je dieťa nútené sledovať sexuálnu aktivitu druhých ľudí, alebo si prezerať pornografické videá a fotografie. Patrí k tomu aj situácia, keď niekto dieťa núti k tomu, aby sa pred ním samo seba dotýkalo na intímnych miestach. Ďalej sem patria rozhovory, chaty či videochaty so sexuálnou tematikou, ktoré slúžia na uspokojenie dospelého, získavanie nahých fotiek od dieťaťa alebo priamo ich fotografovanie alebo natáčanie na video.

Sexuálnemu zneužívaniu často predchádza obdobie, v ktorom sa páchateľ snaží získať dôveru potenciálnej obete, oddeliť ju od ostatných a vytvoriť si s ňou jedinečný vzťah, v ktorom potom môže využiť citové putá na to, aby obeť nehovorila o tom, čo sa deje (tzv. grooming). Môže sa stať, že sa dospelý snaží zaviazať obeť na mlčanie hrozbami alebo manipuláciou, napríklad že to bude ich spoločné tajomstvo, ktoré sa nesmie nikomu prezradiť.

Môžem podľa určitého správania rozpoznať alebo predvídať možnosť spáchania sexuálneho zneužívania?

Vo väčšine prípadov nevieme s určitosťou predpovedať spáchanie sexuálneho zneužívania. Existujú však určité signály v správaní, nazývame ich červené vlajky, pri ktorých je treba spozornieť – zvlášť, ak sa objavujú viaceré naraz. Ani tak nemožno s istotou tvrdiť, že v pozadí takéhoto správania sa dospelého je sexuálne zneužívanie. Je to však dostatočný dôvod na rozumné preskúmanie situácie.

Treba byť obozretný, ak dospelý:

  • vytvára exkluzívny vzťah s jedným dieťaťom v porovnaní s inými deťmi v podobnom postavení v okolí
  • venuje dieťaťu osobitnú starostlivosť, dáva mu drahé dary
  • neprimerane sa dotýka dieťaťa, preferuje dotykové formy hier
  • vodí dieťa do svojich súkromných priestorov
  • vozí dieťa autom
  • ponúka mu alkohol a drogy
  • berie si dieťa na súkromné dovolenky, výlety.

Čo ak si nie som istá/istý, či sa vlastne niečo zlé deje a nechcem robiť planý poplach?

Aj keď sa vám len niečo nezdá, môžete svoje pochybnosti anonymne prebrať s nejakým odborníkom v tejto problematike (viď nahlasovanie). Nemusíte uvádzať ani svoje meno, neuvádzajte meno dotyčnej osoby a spolu s odborníkom si situáciu objasnite. Môžete zabrániť zbytočným škodám v životoch detí. Niekedy môžete zachytiť začínajúcu fázu manipulácie alebo nadväzovanie patologického vzťahu dospelého s dieťaťom. Tak je možné včas zabrániť tomu, aby k zneužitiu došlo.

Má význam niečo oznamovať, ak od skutku uplynulo mnoho rokov a prípad bol zo zákona premlčaný?

Určite to význam má. Aj keď neovplyvníme premlčacie lehoty a niektoré možnosti sa zdajú byť pasé, je možné spolu hovoriť a hľadať cesty k poctivému pomenovaniu toho, čo sa stalo, a nachádzať spôsoby, ako sa s tým čo najlepšie vyrovnať.

Ak osoba, ktorá zneužívala, stále pôsobí v práci s deťmi a mladými, je možné, že v tomto správaní pokračuje. Oznámením môžete chrániť ďalšie potenciálne obete.

Nahlásenie páchateľa tiež môže byť dôležitou súčasťou v procese zotavovania sa z traumatickej životnej skúsenosti.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.