Ochrana detí a zraniteľných osôb

Saleziánskym poslaním je žiť medzi mladými a sprevádzať ich pri raste a dozrievaní. Snažíme sa vytvárať pre nich bezpečné prostredie, v ktorom môžu zažiť prijatie a rozvíjať svoje talenty a dary. Dbáme na to, aby u nás nedochádzalo k nevhodnému správaniu a javom, ktoré v súčasnosti ohrozujú mladých.

Prevencia

Snažíme sa o preventívny prístup tak, aby sme v našich strediskách neželaným situáciám predchádzali v čo najvyššej miere. 

Ako vychovávatelia, ktorým záleží na zdravom rozvoji mladých, sme presvedčení, že:

  • Život každého mladého človeka, chlapca či dievčaťa, je darom od Boha a prejavom jeho nekonečnej lásky a ako taký má mladý človek neodňateľné právo prežívať svoj život dôstojne s rešpektovaním, rozvojom a ochranou jeho telesnej integrity zo strany všetkých ľudí.
  • Mladý človek má mať prístup k dobrým vzorom (rolovým modelom), ktorým môže dôverovať, ktorí budú rešpektovať a podporovať jeho duchovný, telesný i emocionálny vývin. Má právo na prostredie bez zneužívania a zanedbávania.
  • Mladý človek má právo byť vypočutý vychovávateľmi, animátormi a inými dobrovoľníkmi, aby sa zaručilo konanie v jeho/jej najlepšom záujme.

Ako fungujeme

Vyberáme si

Do pôsobenia medzi mladými zapájame hlavne tých, ktorých dlhodobo poznáme a vieme, čo od nich môžeme očakávať. Často sami majú skúsenosť s našimi dielami od detstva. Sme otvorení aj novým spoluprácam. Nových dobrovoľníkov si overujeme a zapájame do programov prípravy, v ktorých sa navzájom lepšie spoznávame.

Dodržujeme pravidlá výchovného správania

Na všetkých pracovníkov s mládežou (saleziánov, dobrovoľníkov, animátorov) kladieme rovnaké základné požiadavky správania bez ohľadu na príslušnosť ku konkrétnej organizácii saleziánskej rodiny. Sú zakotvené v Kódexe výchovného správania v saleziánskych dielach v podobe 8 vyžadovaných a 8 neprípustných správaní.

Jednou z našich hlavných zásad je pravidlo: vidím → reagujem → informujem. Slúži na to, aby sme neprehliadali dôležité varovné signály a nenechali ich rozvíjať sa do ubližujúceho správania.

Pre nás je dôležité, aby animátori dobre rozumeli nášmu prístupu – saleziánskemu preventívnemu systému. Ponúkame im vzdelávanie (napr. Základný animátorský kurz, Škola pre animátorov, Cesty zrenia) a pravidelnú dlhodobú formáciu v dielach.

Zaškolením musí prejsť každý

Každý, kto u nás priamo vstupuje do práce s deťmi a mladými, musí absolvovať zaškolenie do Kódexu výchovného správania v saleziánskych dielach. Sú to zasvätené osoby, dobrovoľníci, animátori, tréneri, vedúci zborov, dobrovoľníci z radov rodičov, kostolníci/kostolníčky a ďalší. Za posledné roky sme zaškolili viac ako 2000 dobrovoľníkov pôsobiacich v našich dielach.

Poskytujeme podporu cez saleziánskych preventistov

Saleziánski preventisti sú dospelí dobrovoľníci v saleziánskych dielach, ktorí pomáhajú zlepšovať bezpečnosť a kvalitu výchovného prostredia. V súčasnosti ich máme vyše 30. Absolvovali 60 hodinové vzdelávanie v témach ochrany detí a ďalšie doplňujúce semináre o aktuálnych sociálno-patologických javoch medzi mladými.

Ich základnou úlohou je zaškolovať dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi do Kódexu výchovného správania. Animátorom poskytujú podporu pri reagovaní na potreby prichádzajúcich mladých.

Ponúkame metodické materiály šité na mieru

Tvoríme metodické materiály, ktoré slúžia preventistom pri zaškolovaní dobrovoľníkov a na podporu primárnej prevencie pre širokú saleziánsku verejnosť:

  • príručka saleziánskeho dobrovoľníka, 
  • prezentácie ku rôznym vekovým kategóriám a inštruktážne videá,
  • séria videopodcastov pre rodičov a animátorov skupiniek, 
  • vysvetľujúci film o sexuálnom zneužívaní z edície Viera do vrecka, 
  • a ďalšie.

Máme postupy pre prevenciu i krízové situácie

Pracujeme na tom, aby každá organizácia v rámci saleziánskej rodiny mala vlastnú záväznú smernicu, ktorá upravuje presné postupy a opatrenia pre ochranu detí. Smernica je ušitá na mieru typu organizácie, no zároveň rešpektuje spoločne dohodnuté základné postupy platné pre všetkých. Preto by sa nemalo stať, že nám pri spolupráci viacerých našich organizácií (SDB, FMA, Laura, Domka…) unikne niečo dôležité kvôli nejednotnosti. Smernicu Ochrana detí a zraniteľných osôb u Saleziánov don Bosca môžete nájsť na tomto linku. 

Nechávame sa poučiť

Medzi našich odborných partnerov v téme ochrany patria o. z. Ascend, Detské krízové centrum Náruč, Národné koordinačné stredisko pre riešenie násilia na deťoch, Tlakový hrniec, n.o. a ďalší. Vedúcim pracovníkom a saleziánskym preventistom ponúkame a sprostredkúvame odborné supervízie.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.