Ochrana detí a zraniteľných osôb

Saleziánskym poslaním je žiť medzi mladými a sprevádzať ich pri raste a dozrievaní. Snažíme sa vytvárať pre nich bezpečné prostredie, v ktorom môžu zažiť prijatie a rozvíjať svoje talenty a dary. Dbáme na to, aby u nás nedochádzalo k nevhodnému správaniu a javom, ktoré v súčasnosti ohrozujú mladých.

Čo robiť, ak ste u nás narazili na sexuálne zneužívanie

Záleží nám na každom človeku, ktorý s dôverou prichádza do saleziánskeho prostredia. Napriek všetkej snahe sa nedá úplne vylúčiť riziko výskytu nevhodného správania alebo sexuálneho zneužívania. Preto berieme všetky podnety vážne a dôkladne sa nimi zaoberáme. Tu vám ponúkame rady, ako postupovať, ak ste sa v saleziánskom prostredí s niečím takýmto stretli.

V saleziánskom diele/organizácii

Pokiaľ máte podozrenie alebo sa dozviete, že k nevhodnému správaniu alebo zneužívaniu dochádza v niektorom saleziánskom diele alebo organizácii (riadenej Saleziánmi don Bosca – Slovenskou provinciou) zo strany jej zamestnancov či dobrovoľníkov, informujte o tom vedúceho diela, resp. štatutárneho zástupcu organizácie – direktora miestnej saleziánskej komunity, predsedu strediska, správcu farnosti a podobne. Ten by mal vašu informáciu zaznamenať a povedať vám, aký bude ďalší postup.

Môžete sa tiež obrátiť priamo na vedenie slovenskej provincie Saleziánov don Bosca, najlepšie na vedúceho tímu ochrany (v súčasnosti vikár provinciála), s ktorým môžete prebrať ďalší postup. Stále však na vás zostáva prípadná povinnosť prekaziť trestný čin alebo ho oznámiť podľa §340, resp. §341 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Pokiaľ neviete, ako to presne urobiť, môžete sa poradiť so zástupcom saleziánskej organizácie alebo sa obrátiť na organizáciu, ktorá sa zaoberá problematikou zneužívania.

Zo strany saleziána

Pokiaľ máte informácie alebo podozrenie o nevhodnom správaní či sexuálnom zneužívaní zo strany niektorého saleziána, informujte o tom vedenie provincie, najlepšie cez kontakty uvedené v časti nahlasovanie.

Osobou, ktorá podľa našej smernice rieši oznámenie o sexuálnom zneužívaní, je vedúci tímu ochrany (v súčasnosti vikár provinciála). Ten je povinný prešetriť všetky správy o možných deliktoch, nech sú mu oznámené obeťou, treťou osobou, anonymným oznámením alebo sa o nich dozvie z verejných zdrojov (napríklad z médií).

Oznámenie môžete podať osobne alebo písomne. Záznam o tomto oznámení môže byť z dôvodu ochrany obete a oznamovateľa vyhotovený aj bez uvedenia skutočných mien. Oznámenie môžete podať aj pomocou sprostredkovateľa, ktorý komunikáciu spočiatku sprostredkuje.

Aj tu zostáva prípadná povinnosť prekaziť trestný čin alebo ho oznámiť podľa §340, resp. §341 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.