Misie

Don Bosco sa venoval deťom a mladým z chudobných pomerov. V jeho diele pokračujeme aj my a sme poslaní k tým, ktorým chýba bohatstvo viery, lásky a nádeje. Preto saleziánska rodina po celom svete spolupracuje, a tak prispieva k vzájomnému rastu na ceste k svätosti.

Naše misie

Našou úlohou je podporovať saleziánske diela vo svete, ale aj na Slovensku. Bratia pôsobiaci na misiách obohacujú miestnu cirkev svojou prítomnosťou. Vďaka štedrým darcom môžeme financovať vzdelávacie, výchovné a duchovné projekty pre deti a mládež vo viacerých rozvojových krajinách.

Diela, v ktorých pôsobíme

Slovenskej saleziánskej provincii je zverená starostlivosť o Azerbajdžan a Jakutskú republiku v Rusku.

Baku

V takmer úplne moslimskej krajine spravujeme jediný katolícky kostol, oratórium a sociálne centrum.

Aldan

V centre mesta spravujeme dom a kaplnku, ktorá bola prvým kresťanským chrámom v Aldane.

Jakutsk

Máme v správe farnosť aj oratórium s mládežníckym strediskom, kde sa venujeme okrem iného aj sociálnej činnosti.

Diela, ktoré podporujeme

Dlhoročne podporujeme saleziánske diela vo svete. Dbáme na to, aby naša pomoc bola konkrétna a mala dlhodobý prínos.

Čad

V Čadskej republike sme poskytli štipendiá pre žiakov základnej školy v Doba.

Eritrea

V Eritrei sme podporili vznik hydinovej farmy v meste Dekemehare.

Keňa

Pomohli sme zakúpiť topánky pre chlapcov z ulice v centre Bosco Boys v Nairobi.

Konžská demokratická republika

Oratóriu don Bosco Masina sme poskytli multimediálne vybavenie. 

Madagaskar

Nemocnici v meste Tamatave sme poskytli podporu na zdravotnícke vybavenie.

Tanzánia

Podporili sme stretnutie 2 500 mladých v meste Moshi.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.